อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 214 69 32.24
อำเภอ02 174 95 54.60
อำเภอ03 13 0 0.00
อำเภอ04 340 128 37.65
อำเภอ05 53 32 60.38
อำเภอ06 57 17 29.82
อำเภอ07 181 105 58.01
อำเภอ08 2 0 0.00
อำเภอ09 103 77 74.76
อำเภอ10 15 0 0.00
อำเภอ11 6 1 16.67
รวม 1158 524 45.25
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 122 47 45 214 42 12 15 69 32.24%
02_บ้านบึง 124 17 33 174 64 8 23 95 54.60%
03_หนองใหญ่ 8 3 2 13 0 0 0.00%
05_บางละมุง 301 16 23 340 112 5 11 128 37.65%
04_พานทอง 35 12 6 53 22 5 5 32 60.38%
06_พนัสนิคม 25 19 13 57 4 7 6 17 29.82%
07_ศรีราชา 117 38 26 181 67 20 18 105 58.01%
08_เกาะสีชัง 0 0 2 2 0 0 0.00%
09_สัตหีบ 45 26 32 103 26 26 25 77 74.76%
10_บ่อทอง 9 4 2 15 0 0 0.00%
11_เกาะจันทร์ 2 1 3 6 0 0 1 1 16.67%
รวม 788 183 187 1158 337 83 104 524 45.25 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก554
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)149
3หลังผ่าตัด70
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)50
5กายภาพบำบัด42
6Palliative Care36
7อื่นๆ33
8STEMI32
9วัณโรค28
10กระดูกและข้อ26

ข้อมูลช่วง: 07-11-2017 ถึง 07-12-2017 | ประมวลผล ณ :16-12-2017 09:08:29