อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 195 123 63.08
อำเภอ02 173 147 84.97
อำเภอ03 14 6 42.86
อำเภอ04 342 291 85.09
อำเภอ05 52 52 100.00
อำเภอ06 50 48 96.00
อำเภอ07 178 169 94.94
อำเภอ08 1 1 100.00
อำเภอ09 103 101 98.06
อำเภอ10 13 9 69.23
อำเภอ11 6 2 33.33
รวม 1127 949 84.21
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 119 41 35 195 72 28 23 123 63.08%
02_บ้านบึง 135 12 26 173 111 10 26 147 84.97%
03_หนองใหญ่ 8 3 3 14 3 2 1 6 42.86%
05_บางละมุง 303 16 23 342 253 16 22 291 85.09%
04_พานทอง 38 10 4 52 38 10 4 52 100.00%
06_พนัสนิคม 25 12 13 50 24 12 12 48 96.00%
07_ศรีราชา 116 37 25 178 111 35 23 169 94.94%
08_เกาะสีชัง 0 0 1 1 0 0 1 1 100.00%
09_สัตหีบ 46 26 31 103 44 26 31 101 98.06%
10_บ่อทอง 7 4 2 13 4 3 2 9 69.23%
11_เกาะจันทร์ 2 1 3 6 0 0 2 2 33.33%
รวม 799 162 166 1127 660 142 147 949 84.21 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก553
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)150
3หลังผ่าตัด69
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)51
5Palliative Care37
6กายภาพบำบัด37
7อื่นๆ36
8STEMI30
9วัณโรค28
10กระดูกและข้อ25

ข้อมูลช่วง: 07-11-2017 ถึง 07-12-2017 | ประมวลผล ณ :18-10-2018 13:45:52