อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 199 125 62.81
อำเภอ02 144 120 83.33
อำเภอ03 10 5 50.00
อำเภอ04 307 212 69.06
อำเภอ05 103 103 100.00
อำเภอ06 72 47 65.28
อำเภอ07 161 155 96.27
อำเภอ08 2 2 100.00
อำเภอ09 81 76 93.83
อำเภอ10 14 14 100.00
อำเภอ11 13 6 46.15
รวม 1106 865 78.21
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 137 34 28 199 86 24 15 125 62.81%
02_บ้านบึง 109 15 20 144 87 13 20 120 83.33%
03_หนองใหญ่ 7 2 1 10 3 1 1 5 50.00%
05_บางละมุง 254 29 24 307 166 23 23 212 69.06%
04_พานทอง 72 20 11 103 72 20 11 103 100.00%
06_พนัสนิคม 26 22 24 72 16 17 14 47 65.28%
07_ศรีราชา 119 17 25 161 114 17 24 155 96.27%
08_เกาะสีชัง 2 0 0 2 2 0 0 2 100.00%
09_สัตหีบ 32 32 17 81 27 32 17 76 93.83%
10_บ่อทอง 10 2 2 14 10 2 2 14 100.00%
11_เกาะจันทร์ 6 3 4 13 2 2 2 6 46.15%
รวม 774 176 156 1106 585 151 129 865 78.21 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก491
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)164
3หลังผ่าตัด72
4วัณโรค57
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)55
6กายภาพบำบัด44
7อื่นๆ43
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)34
9Palliative Care30
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)26

ข้อมูลช่วง: 14-12-2017 ถึง 13-01-2018 | ประมวลผล ณ :17-07-2018 03:23:51