อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 198 129 65.15
อำเภอ02 144 121 84.03
อำเภอ03 10 5 50.00
อำเภอ04 307 255 83.06
อำเภอ05 104 104 100.00
อำเภอ06 72 50 69.44
อำเภอ07 161 156 96.89
อำเภอ08 2 2 100.00
อำเภอ09 79 79 100.00
อำเภอ10 14 14 100.00
อำเภอ11 13 6 46.15
รวม 1104 921 83.42
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 136 34 28 198 88 26 15 129 65.15%
02_บ้านบึง 110 14 20 144 88 13 20 121 84.03%
03_หนองใหญ่ 7 2 1 10 3 1 1 5 50.00%
05_บางละมุง 254 29 24 307 206 26 23 255 83.06%
04_พานทอง 73 20 11 104 73 20 11 104 100.00%
06_พนัสนิคม 26 22 24 72 16 18 16 50 69.44%
07_ศรีราชา 119 17 25 161 115 17 24 156 96.89%
08_เกาะสีชัง 2 0 0 2 2 0 0 2 100.00%
09_สัตหีบ 31 32 16 79 31 32 16 79 100.00%
10_บ่อทอง 10 2 2 14 10 2 2 14 100.00%
11_เกาะจันทร์ 6 3 4 13 2 2 2 6 46.15%
รวม 774 175 155 1104 634 157 130 921 83.42 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก491
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)164
3หลังผ่าตัด71
4วัณโรค57
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)56
6กายภาพบำบัด44
7อื่นๆ43
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)34
9Palliative Care30
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)26

ข้อมูลช่วง: 14-12-2017 ถึง 13-01-2018 | ประมวลผล ณ :18-10-2018 13:13:52