อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 199 115 57.79
อำเภอ02 145 116 80.00
อำเภอ03 10 4 40.00
อำเภอ04 307 199 64.82
อำเภอ05 103 98 95.15
อำเภอ06 72 44 61.11
อำเภอ07 161 153 95.03
อำเภอ08 2 2 100.00
อำเภอ09 82 74 90.24
อำเภอ10 17 8 47.06
อำเภอ11 13 6 46.15
รวม 1111 819 73.72
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 137 34 28 199 80 21 14 115 57.79%
02_บ้านบึง 107 17 21 145 82 13 21 116 80.00%
03_หนองใหญ่ 7 2 1 10 3 0 1 4 40.00%
05_บางละมุง 254 29 24 307 154 23 22 199 64.82%
04_พานทอง 72 20 11 103 69 18 11 98 95.15%
06_พนัสนิคม 26 21 25 72 14 15 15 44 61.11%
07_ศรีราชา 119 17 25 161 112 17 24 153 95.03%
08_เกาะสีชัง 2 0 0 2 2 0 0 2 100.00%
09_สัตหีบ 31 34 17 82 26 31 17 74 90.24%
10_บ่อทอง 12 2 3 17 4 2 2 8 47.06%
11_เกาะจันทร์ 6 3 4 13 2 2 2 6 46.15%
รวม 773 179 159 1111 548 142 129 819 73.72 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก499
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)162
3หลังผ่าตัด73
4วัณโรค57
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)55
6กายภาพบำบัด46
7อื่นๆ38
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)34
9Palliative Care29
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)26

ข้อมูลช่วง: 14-12-2017 ถึง 13-01-2018 | ประมวลผล ณ :22-04-2018 08:38:15