อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 187 121 64.71
อำเภอ02 143 102 71.33
อำเภอ03 20 5 25.00
อำเภอ04 218 150 68.81
อำเภอ05 130 130 100.00
อำเภอ06 110 73 66.36
อำเภอ07 181 172 95.03
อำเภอ08 34 34 100.00
อำเภอ09 98 92 93.88
อำเภอ10 14 13 92.86
อำเภอ11 20 3 15.00
รวม 1155 895 77.49
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 15, 2018 - กุมภาพันธ์ 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 126 28 33 187 83 13 25 121 64.71%
02_บ้านบึง 114 11 18 143 76 9 17 102 71.33%
03_หนองใหญ่ 14 4 2 20 3 2 0 5 25.00%
05_บางละมุง 167 22 29 218 101 21 28 150 68.81%
04_พานทอง 94 18 18 130 94 18 18 130 100.00%
06_พนัสนิคม 46 28 36 110 30 18 25 73 66.36%
07_ศรีราชา 136 19 26 181 129 17 26 172 95.03%
08_เกาะสีชัง 28 3 3 34 28 3 3 34 100.00%
09_สัตหีบ 20 44 34 98 14 44 34 92 93.88%
10_บ่อทอง 9 3 2 14 9 2 2 13 92.86%
11_เกาะจันทร์ 7 4 9 20 2 0 1 3 15.00%
รวม 761 184 210 1155 569 147 179 895 77.49 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

มกราคม 15, 2018 - กุมภาพันธ์ 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก465
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)194
3หลังผ่าตัด65
4อื่นๆ60
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)47
6วัณโรค44
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)43
8กายภาพบำบัด32
9Palliative Care31
10STEMI30

ข้อมูลช่วง: 15-01-2018 ถึง 14-02-2018 | ประมวลผล ณ :17-08-2018 17:19:32