อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 184 66 35.87
อำเภอ02 143 82 57.34
อำเภอ03 20 0 0.00
อำเภอ04 219 79 36.07
อำเภอ05 135 89 65.93
อำเภอ06 110 41 37.27
อำเภอ07 181 113 62.43
อำเภอ08 35 33 94.29
อำเภอ09 98 70 71.43
อำเภอ10 19 4 21.05
อำเภอ11 20 3 15.00
รวม 1164 580 49.83
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 15, 2018 - กุมภาพันธ์ 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 125 30 29 184 44 8 14 66 35.87%
02_บ้านบึง 106 17 20 143 56 12 14 82 57.34%
03_หนองใหญ่ 14 4 2 20 0 0 0.00%
05_บางละมุง 165 24 30 219 53 12 14 79 36.07%
04_พานทอง 94 20 21 135 65 11 13 89 65.93%
06_พนัสนิคม 45 25 40 110 18 7 16 41 37.27%
07_ศรีราชา 134 21 26 181 81 13 19 113 62.43%
08_เกาะสีชัง 28 3 4 35 26 3 4 33 94.29%
09_สัตหีบ 20 42 36 98 4 36 30 70 71.43%
10_บ่อทอง 11 5 3 19 2 1 1 4 21.05%
11_เกาะจันทร์ 7 4 9 20 2 0 1 3 15.00%
รวม 749 195 220 1164 351 103 126 580 49.83 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

มกราคม 15, 2018 - กุมภาพันธ์ 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก467
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)195
3หลังผ่าตัด65
4อื่นๆ61
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)49
6วัณโรค44
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)43
8กายภาพบำบัด32
9Palliative Care31
10STEMI30

ข้อมูลช่วง: 15-01-2018 ถึง 14-02-2018 | ประมวลผล ณ :24-02-2018 01:43:05