อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 184 135 73.37
อำเภอ02 144 105 72.92
อำเภอ03 20 6 30.00
อำเภอ04 218 172 78.90
อำเภอ05 131 131 100.00
อำเภอ06 109 83 76.15
อำเภอ07 181 173 95.58
อำเภอ08 34 34 100.00
อำเภอ09 98 98 100.00
อำเภอ10 14 14 100.00
อำเภอ11 20 3 15.00
รวม 1153 954 82.74
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 15, 2018 - กุมภาพันธ์ 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 123 28 33 184 91 16 28 135 73.37%
02_บ้านบึง 115 12 17 144 78 10 17 105 72.92%
03_หนองใหญ่ 14 5 1 20 3 3 0 6 30.00%
05_บางละมุง 167 22 29 218 123 21 28 172 78.90%
04_พานทอง 95 18 18 131 95 18 18 131 100.00%
06_พนัสนิคม 45 28 36 109 37 19 27 83 76.15%
07_ศรีราชา 135 20 26 181 129 18 26 173 95.58%
08_เกาะสีชัง 28 3 3 34 28 3 3 34 100.00%
09_สัตหีบ 20 44 34 98 20 44 34 98 100.00%
10_บ่อทอง 9 3 2 14 9 3 2 14 100.00%
11_เกาะจันทร์ 7 4 9 20 2 0 1 3 15.00%
รวม 758 187 208 1153 615 155 184 954 82.74 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

มกราคม 15, 2018 - กุมภาพันธ์ 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก465
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)194
3หลังผ่าตัด65
4อื่นๆ61
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)46
6วัณโรค44
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)43
8กายภาพบำบัด32
9Palliative Care31
10STEMI30

ข้อมูลช่วง: 15-01-2018 ถึง 14-02-2018 | ประมวลผล ณ :20-01-2019 05:09:44