อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 187 119 63.64
อำเภอ02 143 101 70.63
อำเภอ03 20 5 25.00
อำเภอ04 218 137 62.84
อำเภอ05 130 128 98.46
อำเภอ06 110 67 60.91
อำเภอ07 181 164 90.61
อำเภอ08 34 34 100.00
อำเภอ09 98 75 76.53
อำเภอ10 14 5 35.71
อำเภอ11 20 3 15.00
รวม 1155 838 72.55
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 15, 2018 - กุมภาพันธ์ 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 125 29 33 187 82 13 24 119 63.64%
02_บ้านบึง 113 12 18 143 74 10 17 101 70.63%
03_หนองใหญ่ 14 4 2 20 3 2 0 5 25.00%
05_บางละมุง 167 22 29 218 92 19 26 137 62.84%
04_พานทอง 94 18 18 130 93 18 17 128 98.46%
06_พนัสนิคม 46 27 37 110 27 15 25 67 60.91%
07_ศรีราชา 136 19 26 181 123 16 25 164 90.61%
08_เกาะสีชัง 28 3 3 34 28 3 3 34 100.00%
09_สัตหีบ 20 44 34 98 7 39 29 75 76.53%
10_บ่อทอง 10 3 1 14 4 0 1 5 35.71%
11_เกาะจันทร์ 7 4 9 20 2 0 1 3 15.00%
รวม 760 185 210 1155 535 135 168 838 72.55 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

มกราคม 15, 2018 - กุมภาพันธ์ 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก465
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)194
3หลังผ่าตัด65
4อื่นๆ60
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)47
6วัณโรค44
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)43
8กายภาพบำบัด32
9Palliative Care31
10STEMI30

ข้อมูลช่วง: 15-01-2018 ถึง 14-02-2018 | ประมวลผล ณ :26-05-2018 05:44:18