อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 469 68 14.50
อำเภอ02 165 79 47.88
อำเภอ03 25 1 4.00
อำเภอ04 283 79 27.92
อำเภอ05 163 125 76.69
อำเภอ06 80 24 30.00
อำเภอ07 174 104 59.77
อำเภอ08 17 17 100.00
อำเภอ09 83 36 43.37
อำเภอ10 49 23 46.94
อำเภอ11 21 2 9.52
รวม 1529 558 36.49
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 392 50 27 469 46 13 9 68 14.50%
02_บ้านบึง 130 15 20 165 55 6 18 79 47.88%
03_หนองใหญ่ 20 4 1 25 1 0 0 1 4.00%
05_บางละมุง 229 29 25 283 62 4 13 79 27.92%
04_พานทอง 123 24 16 163 98 14 13 125 76.69%
06_พนัสนิคม 37 15 28 80 8 7 9 24 30.00%
07_ศรีราชา 131 19 24 174 77 12 15 104 59.77%
08_เกาะสีชัง 15 2 0 17 15 2 0 17 100.00%
09_สัตหีบ 37 25 21 83 10 13 13 36 43.37%
10_บ่อทอง 29 6 14 49 10 5 8 23 46.94%
11_เกาะจันทร์ 12 3 6 21 2 0 0 2 9.52%
รวม 1155 192 182 1529 384 76 98 558 36.49 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก932
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)168
3เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)54
4หลังผ่าตัด53
5อื่นๆ49
6Palliative Care48
7กระดูกและข้อ39
8วัณโรค35
9STEMI35
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)35

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :22-06-2018 12:41:11