อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 468 172 36.75
อำเภอ02 164 101 61.59
อำเภอ03 25 3 12.00
อำเภอ04 282 131 46.45
อำเภอ05 162 160 98.77
อำเภอ06 80 53 66.25
อำเภอ07 174 140 80.46
อำเภอ08 17 17 100.00
อำเภอ09 81 69 85.19
อำเภอ10 49 43 87.76
อำเภอ11 21 2 9.52
รวม 1523 891 58.50
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 391 51 26 468 138 22 12 172 36.75%
02_บ้านบึง 132 14 18 164 75 8 18 101 61.59%
03_หนองใหญ่ 20 4 1 25 1 2 0 3 12.00%
05_บางละมุง 230 28 24 282 98 15 18 131 46.45%
04_พานทอง 124 22 16 162 124 21 15 160 98.77%
06_พนัสนิคม 26 27 27 80 15 23 15 53 66.25%
07_ศรีราชา 131 19 24 174 105 15 20 140 80.46%
08_เกาะสีชัง 15 2 0 17 15 2 0 17 100.00%
09_สัตหีบ 37 24 20 81 28 23 18 69 85.19%
10_บ่อทอง 29 7 13 49 25 7 11 43 87.76%
11_เกาะจันทร์ 12 3 6 21 2 0 0 2 9.52%
รวม 1147 201 175 1523 626 138 127 891 58.50 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก932
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)167
3เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)54
4หลังผ่าตัด51
5อื่นๆ49
6Palliative Care48
7กระดูกและข้อ36
8วัณโรค35
9STEMI35
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)35

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :17-08-2018 17:19:36