อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 467 247 52.89
อำเภอ02 163 105 64.42
อำเภอ03 25 3 12.00
อำเภอ04 282 205 72.70
อำเภอ05 162 161 99.38
อำเภอ06 79 64 81.01
อำเภอ07 175 142 81.14
อำเภอ08 17 17 100.00
อำเภอ09 79 77 97.47
อำเภอ10 49 48 97.96
อำเภอ11 22 2 9.09
รวม 1520 1071 70.46
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 391 50 26 467 209 26 12 247 52.89%
02_บ้านบึง 131 14 18 163 79 8 18 105 64.42%
03_หนองใหญ่ 20 4 1 25 1 2 0 3 12.00%
05_บางละมุง 230 28 24 282 166 21 18 205 72.70%
04_พานทอง 125 21 16 162 125 21 15 161 99.38%
06_พนัสนิคม 26 26 27 79 20 24 20 64 81.01%
07_ศรีราชา 131 20 24 175 107 15 20 142 81.14%
08_เกาะสีชัง 15 2 0 17 15 2 0 17 100.00%
09_สัตหีบ 35 24 20 79 34 24 19 77 97.47%
10_บ่อทอง 29 7 13 49 28 7 13 48 97.96%
11_เกาะจันทร์ 12 4 6 22 2 0 0 2 9.09%
รวม 1145 200 175 1520 786 150 135 1071 70.46 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก931
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)169
3เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)54
4หลังผ่าตัด51
5อื่นๆ49
6Palliative Care48
7กระดูกและข้อ36
8วัณโรค35
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)35
10STEMI34

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :18-10-2018 14:29:59