อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 467 262 56.10
อำเภอ02 163 113 69.33
อำเภอ03 25 3 12.00
อำเภอ04 282 210 74.47
อำเภอ05 162 162 100.00
อำเภอ06 79 64 81.01
อำเภอ07 175 145 82.86
อำเภอ08 17 17 100.00
อำเภอ09 79 79 100.00
อำเภอ10 49 49 100.00
อำเภอ11 22 2 9.09
รวม 1520 1106 72.76
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 391 50 26 467 219 28 15 262 56.10%
02_บ้านบึง 131 13 19 163 86 8 19 113 69.33%
03_หนองใหญ่ 20 4 1 25 1 2 0 3 12.00%
05_บางละมุง 232 26 24 282 170 21 19 210 74.47%
04_พานทอง 125 21 16 162 125 21 16 162 100.00%
06_พนัสนิคม 26 26 27 79 20 24 20 64 81.01%
07_ศรีราชา 131 20 24 175 109 15 21 145 82.86%
08_เกาะสีชัง 15 2 0 17 15 2 0 17 100.00%
09_สัตหีบ 35 24 20 79 35 24 20 79 100.00%
10_บ่อทอง 29 8 12 49 29 8 12 49 100.00%
11_เกาะจันทร์ 12 4 6 22 2 0 0 2 9.09%
รวม 1147 198 175 1520 811 153 142 1106 72.76 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก931
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)169
3เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)54
4หลังผ่าตัด51
5อื่นๆ49
6Palliative Care48
7กระดูกและข้อ36
8วัณโรค35
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)35
10STEMI34

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :20-01-2019 05:29:37