อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 410 220 53.66
อำเภอ02 169 129 76.33
อำเภอ03 30 1 3.33
อำเภอ04 178 135 75.84
อำเภอ05 134 134 100.00
อำเภอ06 88 64 72.73
อำเภอ07 266 183 68.80
อำเภอ08 14 14 100.00
อำเภอ09 81 81 100.00
อำเภอ10 38 35 92.11
อำเภอ11 17 4 23.53
รวม 1425 1000 70.18
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 356 35 19 410 193 17 10 220 53.66%
02_บ้านบึง 138 13 18 169 101 11 17 129 76.33%
03_หนองใหญ่ 21 5 4 30 1 0 0 1 3.33%
05_บางละมุง 121 30 27 178 91 21 23 135 75.84%
04_พานทอง 113 11 10 134 113 11 10 134 100.00%
06_พนัสนิคม 26 38 24 88 20 31 13 64 72.73%
07_ศรีราชา 213 32 21 266 144 22 17 183 68.80%
08_เกาะสีชัง 14 0 0 14 14 0 0 14 100.00%
09_สัตหีบ 27 30 24 81 27 30 24 81 100.00%
10_บ่อทอง 19 5 14 38 17 4 14 35 92.11%
11_เกาะจันทร์ 6 4 7 17 1 0 3 4 23.53%
รวม 1054 203 168 1425 722 147 131 1000 70.18 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก853
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)172
3อื่นๆ59
4เด็ก49
5วัณโรค48
6มะเร็ง46
7หลังผ่าตัด42
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)38
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)32
10Palliative Care28

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :17-11-2018 11:02:33