อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 410 240 58.54
อำเภอ02 169 136 80.47
อำเภอ03 30 1 3.33
อำเภอ04 178 136 76.40
อำเภอ05 134 134 100.00
อำเภอ06 87 64 73.56
อำเภอ07 266 215 80.83
อำเภอ08 14 14 100.00
อำเภอ09 81 81 100.00
อำเภอ10 38 38 100.00
อำเภอ11 17 4 23.53
รวม 1424 1063 74.65
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 356 35 19 410 211 16 13 240 58.54%
02_บ้านบึง 140 11 18 169 109 10 17 136 80.47%
03_หนองใหญ่ 21 5 4 30 1 0 0 1 3.33%
05_บางละมุง 121 30 27 178 91 22 23 136 76.40%
04_พานทอง 113 11 10 134 113 11 10 134 100.00%
06_พนัสนิคม 25 38 24 87 20 31 13 64 73.56%
07_ศรีราชา 214 32 20 266 172 25 18 215 80.83%
08_เกาะสีชัง 14 0 0 14 14 0 0 14 100.00%
09_สัตหีบ 27 30 24 81 27 30 24 81 100.00%
10_บ่อทอง 19 5 14 38 19 5 14 38 100.00%
11_เกาะจันทร์ 6 4 7 17 1 0 3 4 23.53%
รวม 1056 201 167 1424 778 150 135 1063 74.65 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก853
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)171
3อื่นๆ59
4เด็ก49
5วัณโรค48
6มะเร็ง46
7หลังผ่าตัด42
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)38
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)32
10Palliative Care28

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :20-02-2019 13:39:03