อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 412 107 25.97
อำเภอ02 168 79 47.02
อำเภอ03 29 0 0.00
อำเภอ04 177 50 28.25
อำเภอ05 135 76 56.30
อำเภอ06 88 52 59.09
อำเภอ07 267 108 40.45
อำเภอ08 14 7 50.00
อำเภอ09 81 39 48.15
อำเภอ10 39 18 46.15
อำเภอ11 16 2 12.50
รวม 1426 538 37.73
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 356 37 19 412 92 10 5 107 25.97%
02_บ้านบึง 138 12 18 168 61 7 11 79 47.02%
03_หนองใหญ่ 20 5 4 29 0 0 0.00%
05_บางละมุง 121 30 26 177 33 8 9 50 28.25%
04_พานทอง 114 11 10 135 63 6 7 76 56.30%
06_พนัสนิคม 29 36 23 88 17 25 10 52 59.09%
07_ศรีราชา 213 32 22 267 87 11 10 108 40.45%
08_เกาะสีชัง 14 0 0 14 7 0 0 7 50.00%
09_สัตหีบ 27 30 24 81 9 21 9 39 48.15%
10_บ่อทอง 20 5 14 39 8 3 7 18 46.15%
11_เกาะจันทร์ 5 4 7 16 0 0 2 2 12.50%
รวม 1057 202 167 1426 377 91 70 538 37.73 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก853
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)171
3อื่นๆ60
4เด็ก49
5วัณโรค48
6มะเร็ง45
7หลังผ่าตัด42
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)38
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)32
10Palliative Care28

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :17-07-2018 03:20:12