อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 411 194 47.20
อำเภอ02 168 120 71.43
อำเภอ03 30 0 0.00
อำเภอ04 178 94 52.81
อำเภอ05 134 131 97.76
อำเภอ06 88 64 72.73
อำเภอ07 266 173 65.04
อำเภอ08 14 14 100.00
อำเภอ09 81 80 98.77
อำเภอ10 38 35 92.11
อำเภอ11 17 4 23.53
รวม 1425 909 63.79
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 356 36 19 411 171 15 8 194 47.20%
02_บ้านบึง 138 12 18 168 93 10 17 120 71.43%
03_หนองใหญ่ 21 5 4 30 0 0 0.00%
05_บางละมุง 121 30 27 178 54 19 21 94 52.81%
04_พานทอง 113 11 10 134 111 11 9 131 97.76%
06_พนัสนิคม 26 38 24 88 20 31 13 64 72.73%
07_ศรีราชา 213 32 21 266 138 19 16 173 65.04%
08_เกาะสีชัง 14 0 0 14 14 0 0 14 100.00%
09_สัตหีบ 27 30 24 81 27 30 23 80 98.77%
10_บ่อทอง 19 5 14 38 17 4 14 35 92.11%
11_เกาะจันทร์ 6 4 7 17 1 0 3 4 23.53%
รวม 1054 203 168 1425 646 139 124 909 63.79 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก853
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)171
3อื่นๆ59
4เด็ก49
5วัณโรค48
6มะเร็ง46
7หลังผ่าตัด42
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)38
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)32
10Palliative Care28

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :19-09-2018 16:52:45