อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 367 109 29.70
อำเภอ02 149 106 71.14
อำเภอ03 32 5 15.63
อำเภอ04 222 146 65.77
อำเภอ05 113 113 100.00
อำเภอ06 85 54 63.53
อำเภอ07 286 214 74.83
อำเภอ08 20 20 100.00
อำเภอ09 109 109 100.00
อำเภอ10 32 31 96.88
อำเภอ11 11 0 0.00
รวม 1426 907 63.60
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 310 36 21 367 84 17 8 109 29.70%
02_บ้านบึง 121 15 13 149 81 13 12 106 71.14%
03_หนองใหญ่ 25 3 4 32 3 0 2 5 15.63%
05_บางละมุง 182 21 19 222 113 18 15 146 65.77%
04_พานทอง 93 11 9 113 93 11 9 113 100.00%
06_พนัสนิคม 44 17 24 85 32 8 14 54 63.53%
07_ศรีราชา 229 27 30 286 174 22 18 214 74.83%
08_เกาะสีชัง 14 5 1 20 14 5 1 20 100.00%
09_สัตหีบ 44 45 20 109 44 45 20 109 100.00%
10_บ่อทอง 16 6 10 32 15 6 10 31 96.88%
11_เกาะจันทร์ 6 1 4 11 0 0 0.00%
รวม 1084 187 155 1426 653 145 109 907 63.60 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก873
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)190
3มะเร็ง84
4วัณโรค47
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)44
6เด็ก37
7Palliative Care31
8กายภาพบำบัด29
9อื่นๆ28
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)24

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :17-11-2018 11:34:05