อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 378 52 13.76
อำเภอ02 149 79 53.02
อำเภอ03 32 0 0.00
อำเภอ04 226 59 26.11
อำเภอ05 112 62 55.36
อำเภอ06 85 29 34.12
อำเภอ07 289 127 43.94
อำเภอ08 20 18 90.00
อำเภอ09 110 73 66.36
อำเภอ10 32 21 65.63
อำเภอ11 11 0 0.00
รวม 1444 520 36.01
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 317 40 21 378 37 11 4 52 13.76%
02_บ้านบึง 122 13 14 149 61 10 8 79 53.02%
03_หนองใหญ่ 25 3 4 32 0 0 0.00%
05_บางละมุง 186 19 21 226 42 9 8 59 26.11%
04_พานทอง 92 11 9 112 49 6 7 62 55.36%
06_พนัสนิคม 43 15 27 85 20 3 6 29 34.12%
07_ศรีราชา 232 27 30 289 105 9 13 127 43.94%
08_เกาะสีชัง 14 5 1 20 13 4 1 18 90.00%
09_สัตหีบ 43 45 22 110 22 37 14 73 66.36%
10_บ่อทอง 17 5 10 32 13 3 5 21 65.63%
11_เกาะจันทร์ 6 1 4 11 0 0 0.00%
รวม 1097 184 163 1444 362 92 66 520 36.01 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก877
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)194
3มะเร็ง87
4วัณโรค47
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)44
6เด็ก34
7กายภาพบำบัด32
8Palliative Care31
9อื่นๆ28
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)25

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :19-09-2018 17:25:09