อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 367 151 41.14
อำเภอ02 149 117 78.52
อำเภอ03 32 5 15.63
อำเภอ04 222 157 70.72
อำเภอ05 113 113 100.00
อำเภอ06 85 59 69.41
อำเภอ07 286 247 86.36
อำเภอ08 20 20 100.00
อำเภอ09 109 109 100.00
อำเภอ10 32 32 100.00
อำเภอ11 11 0 0.00
รวม 1426 1010 70.83
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 310 36 21 367 122 19 10 151 41.14%
02_บ้านบึง 128 8 13 149 97 7 13 117 78.52%
03_หนองใหญ่ 25 3 4 32 3 0 2 5 15.63%
05_บางละมุง 182 21 19 222 121 20 16 157 70.72%
04_พานทอง 93 11 9 113 93 11 9 113 100.00%
06_พนัสนิคม 44 17 24 85 34 9 16 59 69.41%
07_ศรีราชา 230 27 29 286 202 22 23 247 86.36%
08_เกาะสีชัง 16 3 1 20 16 3 1 20 100.00%
09_สัตหีบ 44 43 22 109 44 43 22 109 100.00%
10_บ่อทอง 16 7 9 32 16 7 9 32 100.00%
11_เกาะจันทร์ 6 1 4 11 0 0 0.00%
รวม 1094 177 155 1426 748 141 121 1010 70.83 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก873
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)190
3มะเร็ง84
4วัณโรค47
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)44
6เด็ก37
7Palliative Care31
8กายภาพบำบัด29
9อื่นๆ28
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)24

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :20-02-2019 14:12:27