อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 367 163 44.41
อำเภอ02 149 119 79.87
อำเภอ03 32 7 21.88
อำเภอ04 222 163 73.42
อำเภอ05 113 113 100.00
อำเภอ06 85 63 74.12
อำเภอ07 285 252 88.42
อำเภอ08 20 20 100.00
อำเภอ09 109 109 100.00
อำเภอ10 32 32 100.00
อำเภอ11 11 0 0.00
รวม 1425 1041 73.05
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 309 37 21 367 124 23 16 163 44.41%
02_บ้านบึง 128 8 13 149 99 7 13 119 79.87%
03_หนองใหญ่ 25 3 4 32 5 0 2 7 21.88%
05_บางละมุง 182 21 19 222 126 20 17 163 73.42%
04_พานทอง 93 11 9 113 93 11 9 113 100.00%
06_พนัสนิคม 44 17 24 85 38 9 16 63 74.12%
07_ศรีราชา 231 26 28 285 207 23 22 252 88.42%
08_เกาะสีชัง 16 3 1 20 16 3 1 20 100.00%
09_สัตหีบ 44 43 22 109 44 43 22 109 100.00%
10_บ่อทอง 16 7 9 32 16 7 9 32 100.00%
11_เกาะจันทร์ 6 1 4 11 0 0 0.00%
รวม 1094 177 154 1425 768 146 127 1041 73.05 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก873
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)190
3มะเร็ง83
4วัณโรค47
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)44
6เด็ก37
7Palliative Care31
8กายภาพบำบัด29
9อื่นๆ27
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)24

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :24-07-2019 05:33:50