อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 375 181 48.27
อำเภอ02 153 125 81.70
อำเภอ03 24 5 20.83
อำเภอ04 283 184 65.02
อำเภอ05 140 140 100.00
อำเภอ06 89 60 67.42
อำเภอ07 261 223 85.44
อำเภอ08 14 14 100.00
อำเภอ09 136 136 100.00
อำเภอ10 33 33 100.00
อำเภอ11 14 0 0.00
รวม 1522 1101 72.34
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 321 36 18 375 151 22 8 181 48.27%
02_บ้านบึง 128 6 19 153 102 6 17 125 81.70%
03_หนองใหญ่ 19 1 4 24 4 0 1 5 20.83%
05_บางละมุง 218 34 31 283 132 25 27 184 65.02%
04_พานทอง 115 9 16 140 115 9 16 140 100.00%
06_พนัสนิคม 46 15 28 89 34 10 16 60 67.42%
07_ศรีราชา 193 38 30 261 166 30 27 223 85.44%
08_เกาะสีชัง 12 1 1 14 12 1 1 14 100.00%
09_สัตหีบ 65 51 20 136 65 51 20 136 100.00%
10_บ่อทอง 16 6 11 33 16 6 11 33 100.00%
11_เกาะจันทร์ 4 2 8 14 0 0 0.00%
รวม 1137 199 186 1522 797 160 144 1101 72.34 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก962
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)194
3วัณโรค50
4มะเร็ง46
5Palliative Care46
6กายภาพบำบัด40
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)35
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)32
9เด็ก31
10STEMI31

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :20-02-2019 14:28:48