อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 374 63 16.84
อำเภอ02 155 101 65.16
อำเภอ03 24 5 20.83
อำเภอ04 283 134 47.35
อำเภอ05 141 78 55.32
อำเภอ06 90 42 46.67
อำเภอ07 262 110 41.98
อำเภอ08 14 12 85.71
อำเภอ09 136 108 79.41
อำเภอ10 32 21 65.63
อำเภอ11 14 0 0.00
รวม 1525 674 44.20
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 320 36 18 374 49 9 5 63 16.84%
02_บ้านบึง 129 7 19 155 81 6 14 101 65.16%
03_หนองใหญ่ 19 1 4 24 4 0 1 5 20.83%
05_บางละมุง 218 34 31 283 95 14 25 134 47.35%
04_พานทอง 115 9 17 141 63 5 10 78 55.32%
06_พนัสนิคม 49 12 29 90 26 3 13 42 46.67%
07_ศรีราชา 193 38 31 262 87 9 14 110 41.98%
08_เกาะสีชัง 12 0 2 14 11 0 1 12 85.71%
09_สัตหีบ 65 50 21 136 46 44 18 108 79.41%
10_บ่อทอง 15 6 11 32 8 4 9 21 65.63%
11_เกาะจันทร์ 4 2 8 14 0 0 0.00%
รวม 1139 195 191 1525 470 94 110 674 44.20 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก963
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)194
3วัณโรค51
4มะเร็ง46
5Palliative Care46
6กายภาพบำบัด40
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)35
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)32
9เด็ก31
10STEMI31

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :18-10-2018 14:46:18