อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 375 116 30.93
อำเภอ02 153 119 77.78
อำเภอ03 24 5 20.83
อำเภอ04 283 178 62.90
อำเภอ05 140 139 99.29
อำเภอ06 89 56 62.92
อำเภอ07 261 204 78.16
อำเภอ08 14 14 100.00
อำเภอ09 136 136 100.00
อำเภอ10 33 33 100.00
อำเภอ11 14 0 0.00
รวม 1522 1000 65.70
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 321 36 18 375 90 19 7 116 30.93%
02_บ้านบึง 128 7 18 153 96 7 16 119 77.78%
03_หนองใหญ่ 19 1 4 24 4 0 1 5 20.83%
05_บางละมุง 218 34 31 283 127 25 26 178 62.90%
04_พานทอง 115 9 16 140 115 9 15 139 99.29%
06_พนัสนิคม 46 15 28 89 32 9 15 56 62.92%
07_ศรีราชา 192 39 30 261 153 26 25 204 78.16%
08_เกาะสีชัง 12 1 1 14 12 1 1 14 100.00%
09_สัตหีบ 65 51 20 136 65 51 20 136 100.00%
10_บ่อทอง 16 6 11 33 16 6 11 33 100.00%
11_เกาะจันทร์ 4 2 8 14 0 0 0.00%
รวม 1136 201 185 1522 710 153 137 1000 65.70 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก962
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)194
3วัณโรค50
4มะเร็ง46
5Palliative Care46
6กายภาพบำบัด40
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)35
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)32
9เด็ก31
10STEMI31

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :12-12-2018 10:52:01